Postup při prodeji nemovitosti

Postup při prodeji nemovitosti
1.       Připravte si list vlastnictví, nabývací titul (listina, která říká, jakým způsobem vlastník nemovitost získal – kupní smlouva, dědický výměr apod.) a snímek z katastrální mapy.
2.       Určete reálnou cenu Vaší nemovitosti – pro lepší odhad si můžete udělat průzkum na realitním trhu.
3.       Zajistěte si inzerci a sežeňte kupce.
4.       Připravte rezervační a kupní smlouvu.
Rezervační smlouva není vždy potřebná, ale obě strany si tím „pojistí“, že k prodeji opravdu dojde. Nemovitost po této smlouvě nemůže být dále nabízená. Při podpisu se skládá rezervační poplatek, který je zpravidla započítán do kupní ceny.
Kupní smlouva se sepisuje v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních stran vlastnila jedno, další vyhotovení smlouvy se podává na katastr nemovitostí. Na tomto vyhotovení je potřeba úředně ověřit podpisy smluvních stran.
Smluvní strany často volí úschovu peněž u neutrální třetí strany, my doporučujeme využít úschovy u notáře, advokáta popřípadě banky.
Pokud nejste znalí v této oblasti, doporučujeme poradit se s právníkem.
5.       Podejte návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Po sepsání kupní smlouvy je potřeba zapsat nového vlastníka do katastru nemovitostí. Strany proto společně vyplňují Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ten se vyplňuje elektronicky zde(odkaz):https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx. Podpisy na Návrhu nenípotřeba ověřovat. K Návrhu se jako příloha přidává Kupní smlouva. Správní poplatek se hradí ve výši 1000,- Kč.
Katastrální úřad zapisuje vlastnické právo nejdříve do 20 dnů od podání návrhu, popřípadě vyzívá účastníky k odstranění vad nebo doplnění údajů.
6.       Je potřeba uhradit daň z nabytí nemovité věci.
Tuto daň hradí kupující. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4% z kupní ceny nemovité věci. Znalecký posudek tak zpravidla není potřeba.
Daňové přiznání k této dani se podává na formuláři a je potřeba jej podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.  
Daňové přiznání k této dani je potřeba podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva dokatastru nemovitostí. Daňové přiznání podávátefinančnímu úřadu, v jehož obvodu senemovitost nachází.Daň můžete zaplatit složenkou nebo převodem.

Postup při prodeji nemovitosti s naším makléřem – zde.